بررسی ماهیت عقد جعاله در آیین نامه بانکها و هماهنگی آن با فقه و حقوق مدنی
7 بازدید
مقطع: فوق لیسانس
نقش: مشاور
دانشگاه: دانشگاه آزاد ساوه
نام استاد/نام دانشجو : فرید چراغی